Финансирање

Програма: Еразмус +

Клучна акција: Соработка за иновации и размена на добри практики

Акција: Стратешки партнерства за стручно образование и обука

Име на проект: Квалификации на пазарот на труд – патоказ за намалување на јазот во компетенциите помеѓу образованието и пазарот на труд во ХоРеКа секторот

Акроним: HoReCa4VET

Почнат: 1/10/2020

Завршува: 31/03/2023

Овој проект е финансиран со поддршка на Европската Комисија. Публикацијата (комуникација) ги изразува единствено ставовите на авторот и Комисијата не може да прифати одговорност за користењето на информациите содржани во истата.