Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα: Erasmus +

Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Δράση: Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Τίτλος έργου: Προσόντα που χρειάζεται η αγορά – ένας τρόπος για την ελαχιστοποίηση των κενών ικανοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον τομέα HoReCa

Ακρωνύμιο: HoReCa4VET

Ημερομηνία έναρξης: 1/10/2020

Ημερομηνία λήξης: 31/03/2023

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.