Αποτελέσματα

ΠΠ1-Συγκριτική ανάλυση μοντέλων επικύρωσης και πιστοποίησης με βάση την εμπειρία της διεθνούς εταιρικής σχέσης για τον τομέα HoReCa

Συγκριτική ανάλυση με βάση μεθόδους και εργαλεία που υπάρχουν σε κάθε χώρα εταίρο για τη διαδικασία επικύρωσης και πιστοποίησης. Αυτό δεν θα είναι μια βιβλιογραφική ανάλυση. Το αντικείμενο της ανάλυσης θα είναι η ανάλυση της πραγματικής κατάστασης στις χώρες των εταίρων  με βάση τη δοκιμή του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, διατάξεων κ.λπ. σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία της διαδικασίας επικύρωσης και πιστοποίησης.

DOWNLOAD FULL VERSION
ΛΗΨΗ EXECUTIVE SUMMARY

ΠΠ2-Σύγχρονα, ευέλικτα μονοπάτια μάθησης - προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά πακέτα (εκπαιδευτής / εκπαιδευόμενος) για τον τομέα HoReCa

Το προϊόν αυτό  περιλαμβάνει την ανάπτυξη της κατάρτισης στο εργασιακό περιβάλλον, τη διαδοχική, ευέλικτη πορεία μάθησης, την ενεργοποίηση διδακτικών μεθόδων, τις σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα HοReca. Θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην εξατομίκευση της κατάρτισης, στις πρακτικές μεθόδους  μάθησης, λύσεις στην οργάνωση και διδακτική.

Η εκπαίδευση HοReca συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

  1. Η μεθοδολογία ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών πακέτων
  2. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα / πακέτα με ένδειξη πιθανότητας επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της στατικής εκπαίδευσης (στα Αγγλικά)
  3. Βελτιωμένο, τελικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα / πακέτα (στην αγγλική και εθνική γλώσσα των  εταίρων)

Λήψη

ΠΠ3-Μοντέλο επικύρωσης για προσόντα HoReCa4VET

Η επικύρωση και η πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης είναι μια κρίσιμη πρόκληση της δια βίου μάθησης και προτεραιότητα για τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα HoReCa.

 

Ο τομέας  HoReCa είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχει ιδιαίτερα επείγουσα ανάγκη για τομεακό πλαίσιο προσόντων υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

 

Η επικύρωση είναι μέθοδοι, εργαλεία που υποδεικνύουν τον βαθμό απόκτησης / κυριότητας των αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα σπουδών, προσδιορίζοντας τον βαθμό προετοιμασίας του υποψηφίου για πιστοποίηση.

Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτήσεις για εκπαιδευτές, το προσωπικό για την επικύρωση, καθώς και τον απαραίτητο  εξοπλισμό, εκτίμηση κόστους κ.λπ. και:

  • μέθοδοι επικύρωσης που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που απαιτούνται για τα προσόντα, αλλά και (εάν είναι απαραίτητο) για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  • ανθρώπινοι πόροι, δηλ. Απαιτήσεις επάρκειας για άτομα που πραγματοποιούν επικύρωση ·
  • τον τρόπο διεξαγωγής επικύρωσης, καθώς και τις οργανωτικές και υλικές συνθήκες που απαιτούνται για τη σωστή επικύρωση.

Οι απαιτήσεις επικύρωσης μπορεί να υποδεικνύονται για μεμονωμένα σύνολα μαθησιακών αποτελεσμάτων ή για το σύνολο των προσόντων.

Λήψη ΙΟ3 & ΙΟ4

ΠΠ4-Μοντέλο πιστοποίησης για προσόντα HoReCa4VET

Πιστοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ένας εκπαιδευόμενος λαμβάνει από ένα εξουσιοδοτημένο ίδρυμα ένα επίσημο έγγραφο που δηλώνει ότι έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο προσόν. Η απονομή πιστοποίησης θα γίνει κατανοητή ως αποτέλεσμα επικύρωσης και πιστοποίησης.

 

Το βασικό έγγραφο που καθορίζει τις απαιτήσεις είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης που περιέχει τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και την πιστοποίηση των προσόντων, καθώς και τις διαδικασίες που συνθέτουν αυτήν τη διαδικασία. Επομένως, το έργο HoReCa4VET θα περιγράψει τις απαιτήσεις πιστοποίησης, δηλαδή το πρόγραμμα πιστοποίησης, τον ορισμό της επιτροπής προγραμμάτων, την επιτροπή προσφυγών, την εξεταστική επιτροπή, τον φορέα πιστοποίησης, τους εξεταστές και τα στάδια επικύρωσης, καθώς και τα κριτήρια επιτυχίας και άλλα απαραίτητα εργαλεία.

Λήψη ΙΟ3 & ΙΟ4

ΠΠ5-Διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για το HoReCa4VET

Η πλατφόρμα θα χωριστεί σε: μέρος επικύρωσης και πιστοποίησης, όπου ο χρήστης μπορεί να βρει τα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά πακέτα, τα οποία του επιτρέπουν να αποκτήσει ένα άλλο επίπεδο – πιστοποίηση με πιστοποίηση τράπεζα που περιλαμβάνει  τεστ, παιχνίδια, κουίζ κ.λπ., οπότε θα υπάρχουν εργαλεία για τη διάγνωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από το μέρος της επικύρωσης.

 

Η δομή του υλικού που αναπτύχθηκε για το επάγγελμα ενός υπαλλήλου του τμήματος HoReCa θα είναι διαιρεμένη  σε ενότητες προσόντων, δεξιοτήτων, γνώσεων και κοινωνικών ικανοτήτων. Ως μέρος των ανεπτυγμένων πόρων και ενοτήτων, ο αριθμός των ασκήσεων θα αυξηθεί λόγω της ανάπτυξης του θέματος και της ενίσχυσης του στοιχείου της επαναληψιμότητας του λεξιλογίου και των ασκήσεων. Κάθε πόρος θα περιλαμβάνει περιεχόμενο από την αγορά εργασίας, τόπους και θέσεις τυπικές του επαγγέλματος και του εξοπλισμού τους.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ HORECA

ΠΠ6-HoReCa4VET για αειφόρο ανάπτυξη - επιστημονική έκδοση

Αυτή η επιστημονική δημοσίευση θα χρησιμεύσει ως παρουσίαση ορθής πρακτικής των εταίρων του έργου στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης HoReCa4VET. Δεν θα περιλαμβάνει προσωρινά αποτελέσματα που έχουν λάβει. Θα χρησιμεύσει ως συλλογή υλικού αναφοράς που παρουσιάζει την αποκτηθείσα εμπειρία των συνεργατών του έργου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ