Rezultaty

IO1 - Analiza porównawcza modeli walidacji i certyfikacji w oparciu o doświadczenia partnerstwa międzynarodowego dla branży HoReCa

Analiza porównawcza istniejących metod i narzędzi w procesie walidacji i certyfikacji w krajach partnerskich.

Zostaną przedstawione metody walidacji stosowane do weryfikacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, ale także (jeśli to konieczne) do identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się oraz sposoby przeprowadzania walidacji oraz uwarunkowania organizacyjno -materialne niezbędne do prawidłowej walidacji.

DOWNLOAD FULL VERSION
DOWNLOAD EXECUTIVE SUMMARY

IO2 - Nowoczesne, elastyczne ścieżki uczenia się – programy nauczania i pakiety edukacyjne (trener/uczeń) dla branży HoReCa

Celem rezultatu jest opracowanie szkolenia w miejscu pracy, poprzez  elastyczne ścieżki kształcenia, aktywizujące metody dydaktyczne, nowoczesne, innowacyjne metody nauczania uwzględniające specyfikę branży HoReCa. Duży nacisk zostanie położony na indywidualizację szkolenia, aktywne i praktyczne metody uczenia się, rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne.

Zaoferowane szkolenia w projekcie HoReCa będą sprzyjać rozwojowi kreatywności i innowacyjności poprzez:

  1. . Opracowanie metodologii projektowania programu i pakietów szkoleniowych
  2. . Opracowanie programu i pakietów szkoleniowych z uwzględnieniem ze wskazaniem możliwości osiągnięcia efektów uczenia się poprzez kształcenie na odległość i kształcenie stacjonarne
  3. . Tłumaczenie programu i pakietów partnerskich na języki partnerskie

IO3 - Model walidacji kwalifikacji dla sektora HoReCa

Walidacja i certyfikacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego jest kluczowym wyzwaniem uczenia się przez całe życie i priorytetem krajowego i europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego polityki we wszystkich sektorach, w tym branży HoReCa.

Branża HoReCa to sektor, w którym istnieje szczególnie pilna potrzeba opracowania sektorowych ram kwalifikacji w świetle aktualnych zmian na rynku europejskim.

Walidacja to metody, narzędzia wskazujące na stopień uzyskania / opanowania efektów z programu nauczania, określające stopień przygotowania kandydata do certyfikacji.

Obejmuje również wymagania stawiane trenerom, personelowi do przeprowadzania walidacji, a także okreslenie niezbędnego sprzętu, wycenę kosztów itp., a także:

  • metody walidacji stosowane do weryfikacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, ale także (jeśli to konieczne) do identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się;
  • zasoby ludzkie, czyli wymagania kompetencyjne dla osób przeprowadzających walidację;
  • sposób przeprowadzania walidacji oraz uwarunkowania organizacyjno-materialne niezbędne do prawidłowej walidacji.

IO4. Certification model for HoReCa4VET market qualifications

Certyfikacja to proces, w ramach którego uczący się otrzymuje od uprawnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że uzyskał określone kwalifikacje. Przyznanie kwalifikacji będzie rozumiane jako wynik walidacji i certyfikacji.

Podstawowym dokumentem określającym wymagania jest program certyfikacji zawierający kryteria oceny kompetencji i certyfikacji kwalifikacji oraz procedury składające się na ten proces. Dlatego w projekcie HoReCa4VET zostaną opisane wymagania dotyczące certyfikacji, tj. Program certyfikacji, definicja rady programowej, komisja odwoławcza, komisja egzaminacyjna, jednostka certyfikująca, egzaminatorzy oraz etapy walidacji, a także kryteria zaliczenia i inne niezbędne narzędzia.

IO5-Interaktywna platforma e-learningowa dla sektora HoReCa

Platforma zostanie podzielona na część walidacyjno-certyfikacyjną, w której użytkownik znajdzie program nauczania, pakiety edukacyjne, które umożliwią mu przejście na kolejny poziom oraz – certyfikację z bankiem testów, gry, quizy itp., czyli zestaw narzędzi do diagnozy efektów uczenia się z części walidacyjnej.

Struktura materiałów multimedialnych opracowanych dla 3 zawodów branży HoReCa będzie zawierała podział na kwalifikacje, umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne.

Platforma edukacyjna pozwoli na zautomatyzowany proces doboru odpowiednich modułów szkoleniowych i skierowanie uczestników do odpowiednich części szkolenia e-learningowego w celu pokrycia zdiagnozowanych luk kompetencyjnych.

W ramach realizacji tego działania poszczególne moduły szkoleniowe będą zawierały odpowiednio dobrane zasoby edukacyjne (np.: teksty, grafiki, animacje, elementy interaktywne) dopasowane do treści szkolenia, ułatwiające samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności.

IO6 - HoReCa4VET dla zrównoważonego rozwoju – publikacja naukowa

Publikacja będzie prezentować zestaw  dobrych praktyk opracowanych przez partnerów podczas realizacji projektu HoReCa4VET.