Uzasadnienie

Sektor Horeca składa się z hoteli, restauracji i kawiarni (lub firm cateringowych) i jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie, po turystyce. Składa się głównie
z małych i średnich przedsiębiorstw i jest szybko rozwijającą się branżą , co oznacza, że ​​wzrost gospodarczy ma silny wpływ na zatrudnienie. Hotele i restauracje są głównymi pracodawcami młodych ludzi, a w okresach szczytu sezonowego, oprócz stałych pracowników, zatrudnia się dużą liczbę pracowników sezonowych. Rekrutacja pracowników w tym sektorze może być problematyczna, głównie ze względu na charakter niektórych warunków pracy: długie godziny pracy, stosunkowo niskie płace oraz wysoki poziom pracy tymczasowej i sezonowej.

Ważne jest, aby sektor stał się bardziej atrakcyjny dla wykwalifikowanej siły roboczej. Ideą projektu jest przygotowanie działań szkoleniowych, które mogą posłużyć do przygotowania przedsiębiorstw i pracowników do ożywienia gospodarczego w zakresie zwiększenia zatrudnialności pracowników, zlikwidowania niedopasowania kwalifikacji itp.

Inwestowanie w zasoby ludzkie i umiejętności (poprzez kształcenie i szkolenie) jest uznawane za jedną z kluczowych sił napędowych wzrostu gospodarczego i spójności społecznej, przynoszącą szereg korzyści krajom, przedsiębiorstwom i jednostkom.